Disclaimer
Op deze Martin Glas site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Martin Glas B.V. heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen, die betrouwbaar geacht worden.

Martin Glas staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Martin Glas aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.Martin Glas wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Martin Glas garandeert evenmin, dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Martin Glas, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Martin Glas site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Martin Glas de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Martin Glas BV.

Op de Martin Glas site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© 2011 Martin Glas b.v.

"Dit is de eerste keer dat we een partnership in deze vorm hebben. Ik ben blij dat we dit met een vertrouwde partner als Martin Glas mogen doen."
Frans Janssen, Commercieel Directeur
Opgericht in 1820
Altijd de juiste glasoplossing
Snelle service
Zichtbaar mooi